google-site-verification=rpbWsmd05caH2L7cXWwv9VknHZs-0Gidjq2dQK91HBU

Alg. voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BedruktTegeltje.nl zijn bij uitsluiting
van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden
(hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van BedruktTegeltje.nl worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BedruktTegeltje.nl ingeschakelde tussenpersonen
en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BedruktTegeltje.nl.
BedruktTegeltje.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering
te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
deelt BedruktTegeltje.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van BedruktTegeltje.nl zijn vrijblijvend en BedruktTegeltje.nl behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering
4.1 De door BedruktTegeltje.nl opgegeven levertijd van 24 uur is slechts indicatief
en heeft een maximum van tien werkdagen.
Bij overschrijding vanaf drie werkdagen geeft u recht op terugstorting van het aankoopbedrag
Annuleren is altijd mogelijk binnen zeven dagen.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 De tekst op het tegeltje wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert.
Spellingfouten worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over,indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan BedruktTegeltje.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BedruktTegeltje.nl
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis
te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
heeft BedruktTegeltje.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan
te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon.

7. Elektronische communicatie en bewijs
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens
en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel
in het verkeer tussen Klant en BedruktTegeltje.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden),
is BedruktTegeltje.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
grove schuld aan de zijde van BedruktTegeltje.nl.
7.2 De administratie van BedruktTegeltje.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en
de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure,
tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BedruktTegeltje.nl in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BedruktTegeltje.nl gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BedruktTegeltje.nl kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met BedruktTegeltje.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
BedruktTegeltje.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 BedruktTegeltje.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.
9.3 De tegeltjes zijn niet geschikt om te gebruiken als betegeling.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland

11. Ruilen en retourneren
11.1 Op al uw aankopen bij BedruktTegeltje.nl is de wet verkopen op afstand van toepassing.
Dit wil onder andere zeggen dat u uw bestelling zonder opgaaf van reden alsnog binnen
7 dagen na levering onbeschadigd en indien van toepassing in originele onbeschadigde
verpakking (eventuele doosjes, kaartjes, labels enz.) naar ons kunt retourneren.
11.2 Zodra wij de producten terug hebben ontvangen storten wij het aankoopbedrag,
excl. de door ons gemaakte verzendkosten, terug. Indien u het product wilt ruilen voor een
ander product kan dit ook, de verzendkosten zullen dan wel nogmaals aan u worden berekend.

Dit document is gewijzigd op 1-10-2019.